Regler för Øhlhäfv

§ 1 UTLYSANDE OCH OFFICIELL REKORDNOTERING

1.1. Utlysande

För att häfvet skall anses vara officiellt skall det utlysas minst 7 dagar i förväg. Utlysandet skall ske på, för intresserade tillgängliga, anslagstavlor eller dylikt.

1.2. Officiell rekordnotering

För officiell rekordnotering krävs: automatisk tidtagning, inget regelbrott, samt att kontrollerad utrustning som uppfyller kraven enligt paragraferna som behandlar utrustningen används.

1.3. Anslående av resultat

Tävlingsresultat skall anslås, till allmän beskådan, senast 7 dagar efter häfvet.

§ 2 FUNKTIONäRER

2.1. Häfvledaren

Häfvledare är överdomare och utser övriga funktionärer samt godkänner utrustningen. Häfvledaren leder häfvet samt handhar startproceduren för samtliga häfv. Häfvledaren handhar även tidtagningen då automatisk sådan förekommer. Häfvledaren har befogenhet att inlämna sitt veto mot övriga funktionärers bedömningar då han anser att dessa uppenbart avviker från reglerna. Häfvledaren har också rätt att, även under pågående häfv, underkänna häfv som ej utföres enligt god sportsmannamässig sed. Häfvledaren har yttersta ansvaret för själva tävlingen och det är alltså han som får ta konsekvenserna av felaktiga beslut. Häfvledaren behöver ej vara samma person under hela Öhlhäfvet.

2.2. Sprutdomarna

Sprutdomarna bedömer, var och en för sig, om regelbrott (framför allt tjuvstart och sprut) förekommer under häfvet och skall på häfvledarens anmodan motivera sin bedömning. Sprutdomarna skall till antalet vara minst 3 vid flaskhäfv respektive 2 vid sejdelhäfv, och befinna sig på en för uppgiften lämplig plats. Avståndet Mellan en sprutdomares ögon och häfvflaskan/sejdeln får under häfvet inte överstiga 2,5 meter.

2.3. Tidtagare

Tidtagare mäter tiden för häfvet. Vid automatisk tidtagning skall häfvledaren inneha denna uppgift medan det vid manuell tidtagning skall finnas minst 2 tidtagare.

2.4. Öhlnickes bisittare

Öhlnickes bisittare mäter tillägstiden och meddelar den till protokollföraren.

2.5. Protokollföraren

Protokollföraren noterar de i § 4.18 och § 6.14 nämnda uppgifterna i protokollet och meddelar sluttid. Protokollföraren ansvarar för att resultatlistan hålles aktuell, samt sköter häfvordningen.

2.6. Krav på funktionärer

Minsta antalet funktionärer är häfvledare och 3 sprutdomare. Funktionärerna skall vara väl förtrogna med reglerna och vara utsedda innan det enskilda häfvet startar. Häfvledaren kan inte samtidigt vara sprutdomare. Sprutdomare kan inte samtidigt vara tidtagare.

§ 3 UTRUSTNING FöR FLASKHäFV

3.1. Häfvøhl

HäfvÖhlet skall vara tappat i en 33 cl returflaska med en vätskevolym om minst 33 cl. Öhlsorten skall vara den samma under hela häfvet.

3.2. Klocka för grundtidtagning

Klockan skall ha en upplösning som är bättre än eller lika med 0,1 s och vara försedd med start och stoppanordning. Digitala klockor får ha ett fel på maximalt +/- 1 enhet i sista decimalen. Felet får dock ej vara större än 2% av grundtiden. Vid manuell tidtagning skall för grundtiden minst två klockor användas. Vid fel på den automatiska tidtagningen anses manuell tidtagning föreligga och kraven för detta skall uppfyllas.

3.3. Klocka för tillägsmätning

Klockan för tillägsmätning skall ha en upplösning som är bättre än eller lika med 1 s i intervallen 29-30 s och 59-60 s samt ha ett fel på mindre än 1 s.

3.4. Mätglas

Mätglas skall ha en upplösning som är bättre än eller lika med 1 ml i området över 50 ml och skall rymma en fri mätvolym om minst 100 ml, samt ha ett fel mindre än 0,5 ml.

3.5. Häfvbord

Häfvbordet skall ha höjden 75 +/- 5 cm. På häfvbordet vid häfvplatsen får det inte finnas sådan mängd øhl att den kan inverka på sprutbedömningen.

3.6. Fylltratt

Fylltratt, som hjälpmedel vid ihällandet av kvarvarande øhl från flaska till mätglaset, får inte vara så konstruerad att den avsevärt hindrar skummet att rinna ner. Minsta inre trattdiameter får inte understiga 9 mm. Den del av fylltratten vars inre diameter är mindre än 15 mm får inte vara längre än 50 mm.

3.7. Øhlnicke

Øhlnicken är en ställning, som håller den häfvda flaskan över mätglaset i en vinkel på 15 till 30 grader mellan lodlinjen och flaskaxeln.

3.8. Øhlon

ölon är en resultattavla där de tävlande och publiken fortlöpande kan avläsa ställningen i ölhäfvet.

3.9. Pipett

Pipett för demonstration av tillåten sprutmängd.

3.10. Minimiutrustning

§ 3.1 till och med § 3.6 är minimiutrustning.

§ 4 FLASKHäFV

4.1. Utseende av funktionärer

Häfvledaren utser funktionärer och förvissar sig om att sprutdomare och tidtagare är redo.

4.2. öppnande av flaska

Sprutdomare skall godkänna flaskan och dess innehåll. Funktionärerna öppnar flaskan, som då skall stå på häfvbordet, på häfvledarens anmodan. Vid flera häfvare öppnas flaskorna samtidigt. Därefter får inte flaskan lyftas förän häfvet startar med "*" (se § 4.5). Sprutdomarna kan godkänna byte av flaska om tillräckliga skäl finnes och häfvaren begärt byte.

4.3. Redo ?

Häfvledaren frågar: "är häfvaren (eller annat lämpligt tilltal) redo ?".

4.4. Redo !

Då häfvaren inte vidrör flaskan och har händerna i kontakt med varandra bakom sin rygg i sådant läge att de ej kan ses framifrån, svarar han: "Ja!".

4.5. Start

Häfvledaren startar häfvet med: "Färdiga... Häfv... *!" (Kort och distinkt ljud). Dessa kommandon skall komma i jäma takt med ett lika långt inbördes mellanrum på 0,75 till 1,5 s.
T1
T2
Färdiga......
Häfv......
* !!!

0,75 s < T1 -> T2 < 1,5 s

4.6. Grundtidtagning

Vid "*" startar grundtidtagningen och häfvaren får först då sära händerna samt vidröra flaskan och häfva. Grundtidtagningen avslutas då flaskan når häfvbordets bordsskiva. Grundtidtagningen skall mätas med så god noggrannhet som klockan medger och vid manuell tidtagning räknas den mest troliga korrekta tiden fram, dock får klockorna skilja sig högst 0,2 s.

4.7. Tjuvstart

Om häfvaren särar händerna eller gör dem synliga för häfvledaren och/eller vidrör flaskan efter det han sagt "Ja!", men innan "*" (se § 4.5) dömmes tjuvstart.

4.8. Omstart

Häfvaren har rätt till omstart med samma flaska, om han hejdar sig innan han har lyft flaskan. Vid utslagshäfv har häfvare endast rätt till omstart innan nedräkning börjat.

4.9. Häfvavslutning

Flaskan skall sättas ned med botten först på häfvbordet, med en ljudligt markerad duns. Flaskaxeln skall då vara i en vinkel mot bordskivans plan på minst 45 grader. Häfvarens mun får inte vidröra flaskan i eller efter nedsättningsögonblicket.

4.10. Sprut

Sprut dömes om mer än 1 promille av häfvøhlen finns utanför flaskan och utanför häfvarens mun i det ögonblick domslut faller. Det är tillåtet att hålla kvar tummen på flasköppningnen i 30 s för att undvika sprut, men man får inte förhindra tilläggsmätningnen.

4.11. Godkännande

Häfvledaren frågar sprutdomarna om de anser att regelbrott förekommit. Därefter avgör häfvledaren om häfvet skall godkännas.

4.12. Skumläggningsfas I

Då flaskan satts ned på bordet skall den stå upprätt på bordskivan i 30 sek. Flaskan får endast varsamt förflyttas närmare tilläggstidsmätningsplatsen.

4.13. Skumläggningsfas II

ölnickes bisittare häller flaskans kvarvarande innehåll i mätglaset och håller den, eventuellt med hjälp av ölnicke, över mätglaset i 30 s med flaskaxeln i en vinkel mot lodlinjen på 15 - 30 grader. Innehållet skall kunna rinna utmed flaskans, trattens och mätglasets insida och får således inte droppa ner. Flaskmynningen skall ligga an mot trattens insida och vändas sakta över tratten så att skumpropp undvikes.

4.14. Avläsning

60 sek efter avslutad grundtidtagning avläses vätskevolymen i mätglaset, exklusive skum. Kvarvarande vätskevolym får ej överstiga 50 ml, i annat fall utdömes tillägstid enl. § 4.15.

Avläsning sker så att resultatet avrundas uppåt till närmaste ml.

4.15. Tilläggstid

Varje ml över 50 ml ger 0,1 sek i tilläggstid.

4.16. Sluttid

Sluttid fås som summan av grundtid och tilläggstid. Då tilläggstid föreligger avrundar man med hjälp av gängse avrundningsregler sluttiden till en decimal.

4.17. Lika sluttid

Då två eller flera häfvare har samma sluttid gäller dessa häfvares näst bästa sluttid som avgörande för placering.

4.18. Protokoll

Häfvet protokollföres med följande minimikrav:
- plats och datum
- häfvgren
- häfvarens namn
- grundtid och tilläggstid
- godkänt/underkänt häfv

Vidare skall protokollet undertecknas av protokollföraren och häfvledaren.

§ 5 UTRUSTNING FöR SEJDELHäFV

5.1. Häfvøhl

Häfvøhlet skall vara av samma sort under hela häfvet.

5.2. Sejdel

Sejdelns öppningsdiameter skall vara minst 8 cm. Minimala innerdiametern mätt 1 cm från sejdelns botten, respektive maximala innerdiametern får skilja maximalt 2 cm från öppningsdiametern.

5.3. Klocka

Klockan skall ha en upplösning som är bättre än eller lika med 0,1 s och vara försedd med start och stoppanordning. Digitala klockor får ha ett fel på maximalt +/- 1 enhet i sista decimalen. Felet får dock ej vara större än 2% av grundtiden. Vid manuell tidtagning skall för grundtiden minst två klockor användas. Vid fel på den automatiska tidtagningen anses manuell tidtagning föreligga och kraven för detta skall uppfyllas.

5.4. Häfvbord

Häfvbordet skall ha höjden 75 +/- 5 cm. På häfvbordet vid häfvplatsen får det inte finnas sådan mängd øhl att den kan inverka på sprutbedömningen.

5.5. Øhlon

ölon är en resultattavla där de tävlande och publiken fortlöpande kan avläsa ställningen i ölhäfvet.

5.6. Pipett

Pipett för demonstration av tillåten sprutmängd.

5.7. Minimiutrustning

§ 5.1 till och med § 5.4 är minimiutrustning.

§ 6 SEJDELHäFV

6.1. Utseende av funktionärer

Häfvledaren utser funktionärer och förvissar sig om att sprutdomare och tidtagare är redo.

6.2. Fyllningen

Funktionär skall fylla sejdeln till avsedd tävlingsvolym och ställa den på häfvbordet. Sejdeln får därefter inte lyftas och ej heller får någon øhl avlägsnas ur sejdeln förrän häfvet startar med "*" (se § 6.5)

6.3. Redo ?

Häfvledaren frågar: "är häfvaren (eller annat lämpligt tilltal) redo ?".

6.4. Redo !

Då häfvaren inte vidrör vätskeytan och anser sig vara beredd svarar han: "Ja!".

6.5. Start

Häfvledaren startar häfvet med: "Färdiga... Häfv... *!" (Kort och distinkt ljud). Dessa kommandon skall komma i jäma takt med ett lika långt inbördes mellanrum på 0,75 till 1,5 s.
T1
T2
Färdiga......
Häfv......
* !!!

0,75 s < T1 -> T2 < 1,5 s

6.6. Tidtagning

Vid "*"(se § 6.5)startar tidtagningen och häfvet påbörjas. Tidtagningen avslutas då sejdeln når häfvbordets bordsskiva. Tidtagningen skall mätas med så god noggrannhet som klockan medger och vid manuell tidtagning räknas den mest korrekta tiden fram, dock får klockorna skilja sig högst 0,2 s.

6.7. Tjuvstart

Om häfvaren lyfter eller lutar sejdeln eller på något sätt vidrör vätskeytan efter det han sagt "Ja!", men innan "*" (se § 6.5) dömes tjuvstart.

6.8. Omstart

Häfvaren har rätt till omstart med samma sejdel om han ej lyft sejdeln och vätskemängden bedömes vara orörd.

6.9. Sprut

Sprut dömes om mer än 1 promille av häfvøhlen finnes utanför häfvarens mun och sejdel i det ögonblick då sejdeln sättes ner på häfvbordet.

6.10. Häfvavslutning

Sejdeln ska sättas ned med botten först på häfvbordet, med en ljudligt markerad duns.

6.11. Sejdelsprut

Efter att häfvet avslutats och sejdeln dunkats i bordet skall häfvaren vända upp och ned på sejdeln över bordet i lagom tempo för att markera att sejdeln är tom. I annat fall bedömmer sprutdomarna på valfritt sätt huruvida sejdeln är tom eller ej.

6.12. Godkännande

Häfvledaren frågar sprutdomarna om de anser att regelbrott förekommit. Därefter avgör häfvledaren om häfvet skall godkännas.

6.13. Lika sluttid

Då två eller flera häfvare har samma bästa tid gäller dessa häfvares näst bästa tid som avgörande för placering.

6.14. Protokoll

Häfvet protokollföres med följande minimikrav:
- plats och datum
- häfvgren
- häfvarens namn
- tid
- godkänt/underkänt häfv

Vidare skall protokollet undertecknas av protokollföraren och häfvledaren.

§ 7 BIERSTAPHETTE

7.1. Lagtävling

Bierstaphette är en lagtävling där varje lag består av 5 man.

7.2. Funktionär

Varje lag skall dömas av minst 3 domare. I övrigt gäller § 2.

7.3. Utrustning

Utrustning skall vara densamma som i § 3 men med följande ändringar:

1. Mätglaset skall ha en upplösning som är bättre eller lika med 5 ml i området över 250 ml och skall rymma en fri mätvolym om minst 500 ml, samt ha ett fel mindre än 2 ml.
2. Fylltratt skall användas.
3. Minst en klocka per lag skall användas.

7.4. Utförande

Bierstaphette skall betraktas som 5 flaskhäfv på rad med följande avvikelser:

1. Endast förste häfvare svarar "Ja!" när laget är redo.
2. Första häfvare startar vid "*" (se § 4.5)
3. övriga häfvare startar häfvet när närmast föregående häfvare avslutat sitt häfv, det vill säga har dunkat sin flaskan i bordet.
4. Grundtidtagning sker från första start till sista häfvavslut.
5. Endast förste häfvare har rätt till omstart, då enligt § 4.8.
6. Gränsen för sprut är en promille av lagets totala häfvvolym.
7. Kvarvarande vätskevolym får ej överstiga 250 ml, i annat fall utdömes tilläggstid.

7.5. Tjuvstart

Om någon av häfvarna särar händerna och/eller vidrör flaskan och/eller vidrör vätskeytan efter att första häfvaren sagt "Ja!", men innan aktuelle häfvare har rätt att påbörja sitt häfv, dömes tjuvstart.