Regler för Øhlhäfv

§ 1 UTLYSANDE OCH OFFICIELL REKORDNOTERING

1.1. Utlysande

För att häfvet skall anses vara officiellt skall det utlysas minst 7 dagar i förväg. Utlysandet skall ske på, för intresserade tillgängliga, anslagstavlor eller dylikt. Ifall att häfvet är i lagformat skall poängsättningen för tävlingen finnas tillgänglig för intresserade vid tidpunkt av utlysning.

1.2. Officiell rekordnotering

För officiell rekordnotering krävs: automatisk tidtagning, inget regelbrott, samt att kontrollerad utrustning som uppfyller kraven enligt paragraferna som behandlar utrustningen används.

1.3. Anslående av resultat

Tävlingsresultat skall anslås, till allmän beskådan, senast 7 dagar efter häfvet.

§ 2 FUNKTIONÄRER

2.1. Häfvledaren

Häfvledare är överdomare och utser övriga funktionärer samt godkänner utrustningen. Häfvledaren leder häfvet samt handhar startproceduren för samtliga häfv. Häfvledaren handhar även tidtagningen då automatisk sådan förekommer. Häfvledaren har befogenhet att inlämna sitt veto mot övriga funktionärers bedömningar då han anser att dessa uppenbart avviker från reglerna. Häfvledaren har också rätt att, även under pågående häfv, underkänna häfv som ej utföres enligt god sportsmannamässig sed. Häfvledaren har yttersta ansvaret för själva tävlingen och det är alltså han som får ta konsekvenserna av felaktiga beslut. Häfvledaren behöver ej vara samma person under hela Öhlhäfvet.

2.2. Sprutdomarna

Sprutdomarna bedömer, var och en för sig, om regelbrott (framför allt tjuvstart och sprut) förekommer under häfvet och skall på häfvledarens anmodan motivera sin bedömning. Sprutdomarna skall till antalet vara minst 3 vid flaskhäfv respektive 2 vid sejdelhäfv, och befinna sig på en för uppgiften lämplig plats. Avståndet Mellan en sprutdomares ögon och häfvflaskan/sejdeln får under häfvet inte överstiga 2,5 meter.

2.3. Tidtagare

Tidtagare mäter tiden för häfvet. Vid automatisk tidtagning skall häfvledaren inneha denna uppgift medan det vid manuell tidtagning skall finnas minst 2 tidtagare.

2.4. Öhlnickes bisittare

Öhlnickes bisittare mäter tillägstiden och meddelar den till protokollföraren.

2.5. Protokollföraren

Protokollföraren noterar de i § 4.19 och § 6.14 nämnda uppgifterna i protokollet och meddelar sluttid. Protokollföraren ansvarar för att resultatlistan hålles aktuell, samt sköter häfvordningen.

2.6. Krav på funktionärer

Minsta antalet funktionärer är häfvledare och 3 sprutdomare. Funktionärerna skall vara väl förtrogna med reglerna och vara utsedda innan det enskilda häfvet startar. Häfvledaren kan inte samtidigt vara sprutdomare. Sprutdomare kan inte samtidigt vara tidtagare.

§ 3 UTRUSTNING FöR FLASKHÄFV

3.1. Häfvøhl

HäfvØhlet skall vara tappat i en 33 cl glasflaska med en vätskevolym om minst 33 cl. Den huvudsakliga Øhlsorten och flasktypen skall vara densamma under hela häfvet. Utöver detta är tillåtet för personer att be om glutenfri Øhl om detta finns att tillgå. Vid eventuellt byte måste samma typ av Øhl och flasktyp användas under resterande del av häfvet.

3.2. Klocka för grundtidtagning

Klockan skall ha en upplösning som är bättre än eller lika med 0,1 s och vara försedd med start och stoppanordning. Digitala klockor får ha ett fel på maximalt +/- 1 enhet i sista decimalen. Felet får dock ej vara större än 2% av grundtiden. Vid manuell tidtagning skall för grundtiden minst två klockor användas. Vid fel på den automatiska tidtagningen anses manuell tidtagning föreligga och kraven för detta skall uppfyllas.

3.3. Klocka för tillägsmätning

Klockan för tillägsmätning skall ha en upplösning som är bättre än eller lika med 1 s i intervallen 29-30 s och 59-60 s samt ha ett fel på mindre än 1 s.

3.4. Mätglas

Mätglas skall ha en upplösning som är bättre än eller lika med 1 ml i området över 50 ml och skall rymma en fri mätvolym om minst 100 ml, samt ha ett fel mindre än 0,5 ml.

3.5. Häfvbord

Häfvbordet skall ha höjden 75 +/- 5 cm. På häfvbordet vid häfvplatsen får det inte finnas sådan mängd øhl att den kan inverka på sprutbedömningen.

3.6. Fylltratt

Fylltratt, som hjälpmedel vid ihällandet av kvarvarande øhl från flaska till mätglaset, får inte vara så konstruerad att den avsevärt hindrar skummet att rinna ner. Minsta inre trattdiameter får inte understiga 9 mm. Den del av fylltratten vars inre diameter är mindre än 15 mm får inte vara längre än 50 mm.

3.7. Øhlnicke

Øhlnicken är en ställning, som håller den häfvda flaskan över mätglaset i en vinkel på 15 till 30 grader mellan lodlinjen och flaskaxeln.

3.8. Øhlon

Ölon är en resultattavla där de tävlande och publiken fortlöpande kan avläsa ställningen i ölhäfvet.

3.9. Pipett

Pipett för demonstration av tillåten sprutmängd.

3.10. Minimiutrustning

§ 3.1 till och med § 3.6 är minimiutrustning.

§ 4 FLASKHÄFV

4.1. Utseende av funktionärer

Häfvledaren utser funktionärer och förvissar sig om att sprutdomare och tidtagare är redo.

4.2. Öppnande av flaska

Sprutdomare skall godkänna flaskan och dess innehåll. Funktionärerna öppnar flaskan, som då skall stå på häfvbordet, på häfvledarens anmodan. Vid flera häfvare öppnas flaskorna samtidigt. Därefter får inte flaskan lyftas förän häfvet startar med "*" (se § 4.6). Sprutdomarna kan godkänna byte av flaska om tillräckliga skäl finnes och häfvaren begärt byte.

4.3 Placering av flaska

Häfvaren får placera flaskan var hen vill på häfvbordet, dock utan att som tidigare nämnt i § 4.2 lyfta eller vinkla flaskan.

4.4. Redo ?

Häfvledaren frågar: "är häfvaren (eller annat lämpligt tilltal) redo ?".

4.5. Redo !

Då häfvaren inte vidrör flaskan och har minst två fingrar i kontakt med den andra handen bakom sin rygg i sådant läge så att händerna eller handloben ej kan ses framifrån, svarar han: "Ja!". Häfvledaren har rätt att be häfvaren dra åt eventuella plagg som hämmar häfvledarens bedömning av detta.

4.6. Start

Häfvledaren startar häfvet med: "Färdiga... Häfv... *!" (Kort och distinkt ljud). Dessa kommandon skall komma i jäma takt med ett lika långt inbördes mellanrum på 0,75 till 1,5 s.
T1
T2
Färdiga......
Häfv......
* !!!

0,75 s < T1 -> T2 < 1,5 s

4.7. Grundtidtagning

Vid "*" startar grundtidtagningen och häfvaren får först då sära händerna samt vidröra flaskan och häfva. Grundtidtagningen avslutas då flaskan når häfvbordets bordsskiva. Grundtidtagningen skall mätas med så god noggrannhet som klockan medger och vid manuell tidtagning räknas den mest troliga korrekta tiden fram, dock får klockorna skilja sig högst 0,2 s.

4.8. Tjuvstart

Om häfvaren särar händerna, gör dem synliga för häfvledaren, vidrör flaskan, rör händerna och/eller rycker till efter det han sagt "Ja!", men innan "*" (se § 4.6) dömes tjuvstart.

4.9. Omstart

Häfvaren har rätt till omstart med samma flaska, om han hejdar sig innan han har lyft flaskan. Omstart begäres genom att häfvaren lyfter båda sina händer ovanför bordet, då kan häfvledaren besluta om omstart beviljas.

4.10. Häfvavslutning

Flaskan skall sättas ned med botten först på häfvbordet, med en ljudligt markerad duns. Flaskaxeln skall då vara i en vinkel mot bordskivans plan på minst 45 grader. Häfvarens mun får inte vidröra flaskan i eller efter nedsättningsögonblicket.

4.11. Sprut

Sprut dömes om mer än 1 promille av häfvøhlen finns utanför flaskan och utanför häfvarens mun i det ögonblick domslut faller. Det är tillåtet att hålla kvar tummen på flasköppningnen i 15 s för att undvika sprut, men man får inte förhindra tilläggsmätningnen.

4.12. Godkännande

Häfvledaren frågar sprutdomarna om de anser att regelbrott förekommit. Därefter avgör häfvledaren om häfvet skall godkännas.

4.13. Skumläggningsfas I

Då flaskan satts ned på bordet skall den stå upprätt på bordskivan i 30 sek. Flaskan får endast varsamt förflyttas närmare tilläggstidsmätningsplatsen.

4.14. Skumläggningsfas II

Ölnickes bisittare häller flaskans kvarvarande innehåll i mätglaset och håller den, eventuellt med hjälp av ölnicke, över mätglaset i 30 s med flaskaxeln i en vinkel mot lodlinjen på 15 - 30 grader. Innehållet skall kunna rinna utmed flaskans, trattens och mätglasets insida och får således inte droppa ner. Flaskmynningen skall ligga an mot trattens insida och vändas sakta över tratten så att skumpropp undvikes.

4.15. Avläsning

60 sekunder efter avslutad grundtidtagning avläses vätskevolymen i mätglaset, exklusive skum. Kvarvarande vätskevolym får ej överstiga 50 ml, i annat fall utdömes tillägstid enl. § 4.15.

Avläsning sker så att resultatet avrundas uppåt till närmaste ml.

4.16. Tilläggstid

Varje ml över 50 ml ger 0,1 sek i tilläggstid.

4.17. Sluttid

Då tilläggstid föreligger avrundas grundtiden med avseende på hundradelen uppåt eller nedåt innan tilläggstiden adderas. Sluttiden får således endast en decimal. En ren flaska med samma tiondel som en flaska med tillägg räknas som snabbare än flaskan med tillägg.

4.18. Lika sluttid

(Vid placering av platser mellan 1 – 5) Då två eller flera häfvare har samma sluttid gäller dessa häfvares närmast skiljande sluttid som avgörande för placering. Finns ingen skiljande tid utlyser häfvledaren placeringshäfv fram tills det är avgjort. Tackar man nej till sin flaska räknas flaskan som underkänd och man får inte häfva mer i detta placeringshäfv. Tiderna som fås under placeringshäfvet räknas inte till tävlingen utan bestämmer bara inbördes placering.

(Vid placering 6 - ∞) används närmast skiljande grundtid som avgörande.

4.19. Protokoll

Häfvet protokollföres med följande minimikrav:
- plats och datum
- häfvgren
- häfvarens namn
- grundtid och tilläggstid
- godkänt/underkänt häfv

Vidare skall protokollet undertecknas av protokollföraren och häfvledaren.

§ 5 UTRUSTNING FÖR SEJDELHÄFV

5.1. Häfvøhl

Det huvudsakliga häfvøhlet skall vara av samma sort under hela häfvet. Utöver detta är tillåtet för personer att be om glutenfri Øhl om detta finns att tillgå. Vid eventuellt byte måste samma typ av Øhl användas under resterande del av häfvet.

5.2. Sejdel

Sejdelns öppningsdiameter skall vara minst 8 cm. Minimala innerdiametern mätt 1 cm från sejdelns botten, respektive maximala innerdiametern får skilja maximalt 2 cm från öppningsdiametern.

5.3. Klocka

Klockan skall ha en upplösning som är bättre än eller lika med 0,1 s och vara försedd med start och stoppanordning. Digitala klockor får ha ett fel på maximalt +/- 1 enhet i sista decimalen. Felet får dock ej vara större än 2% av grundtiden. Vid manuell tidtagning skall för grundtiden minst två klockor användas. Vid fel på den automatiska tidtagningen anses manuell tidtagning föreligga och kraven för detta skall uppfyllas.

5.4. Häfvbord

Häfvbordet skall ha höjden 75 +/- 5 cm. På häfvbordet vid häfvplatsen får det inte finnas sådan mängd øhl att den kan inverka på sprutbedömningen.

5.5. Øhlon

ölon är en resultattavla där de tävlande och publiken fortlöpande kan avläsa ställningen i ölhäfvet.

5.6. Pipett

Pipett för demonstration av tillåten sprutmängd.

5.7. Minimiutrustning

§ 5.1 till och med § 5.4 är minimiutrustning.

§ 6 SEJDELHÄFV

6.1. Utseende av funktionärer

Häfvledaren utser funktionärer och förvissar sig om att sprutdomare och tidtagare är redo.

6.2. Fyllningen

Funktionär skall fylla sejdeln till avsedd tävlingsvolym och ställa den på häfvbordet. Sejdeln får därefter inte lyftas och ej heller får någon øhl avlägsnas ur sejdeln förrän häfvet startar med "*" (se § 6.5)

6.3. Redo ?

Häfvledaren frågar: "är häfvaren (eller annat lämpligt tilltal) redo ?".

6.4. Redo !

Då häfvaren inte vidrör vätskeytan och anser sig vara beredd svarar han: "Ja!".

6.5. Start

Häfvledaren startar häfvet med: "Färdiga... Häfv... *!" (Kort och distinkt ljud). Dessa kommandon skall komma i jäma takt med ett lika långt inbördes mellanrum på 0,75 till 1,5 s.
T1
T2
Färdiga......
Häfv......
* !!!

0,75 s < T1 -> T2 < 1,5 s

6.6. Tidtagning

Vid "*"(se § 6.5)startar tidtagningen och häfvet påbörjas. Tidtagningen avslutas då sejdeln når häfvbordets bordsskiva. Tidtagningen skall mätas med så god noggrannhet som klockan medger och vid manuell tidtagning räknas den mest korrekta tiden fram, dock får klockorna skilja sig högst 0,2 s.

6.7. Tjuvstart

Om häfvaren lyfter eller lutar sejdeln eller på något sätt vidrör vätskeytan efter det han sagt "Ja!", men innan "*" (se § 6.5) dömes tjuvstart.

6.8. Omstart

Häfvaren har rätt till omstart med samma sejdel om han ej lyft sejdeln och vätskemängden bedömes vara orörd.

6.9. Dräll

Dräll dömes om mer än 1 promille av häfvøhlen finnes utanför häfvarens mun och sejdel i det ögonblick då sejdeln sättes ner på häfvbordet.

6.10. Häfvavslutning

Sejdeln ska sättas ned med botten först på häfvbordet, med en ljudligt markerad duns.

6.11. Sejdeldräll

Efter att häfvet avslutats och sejdeln dunkats i bordet skall häfvaren vända sejdeln mer än 90 grader över bordet för att markera att sejdeln är tom. I annat fall bedömer drälldomarna på valfritt sätt huruvida sejdeln är tom eller ej.

6.12. Godkännande

Häfvledaren frågar sprutdomarna om de anser att regelbrott förekommit. Därefter avgör häfvledaren om häfvet skall godkännas.

6.13. Lika sluttid

Då två eller flera häfvare har samma bästa tid gäller dessa häfvares näst bästa tid som avgörande för placering.

6.14. Protokoll

Häfvet protokollföres med följande minimikrav:
- plats och datum
- häfvgren
- häfvarens namn
- tid
- godkänt/underkänt häfv

Vidare skall protokollet undertecknas av protokollföraren och häfvledaren.

§ 7 BIERSTAPHETTE

7.1. Lagtävling

Bierstaphette är en lagtävling där varje lag består av 5 man.

7.2. Funktionär

Varje lag skall dömas av minst 3 domare. I övrigt gäller § 2.

7.3. Utrustning

Utrustning skall vara densamma som i § 3 men med följande ändringar:

1. Mätglaset skall ha en upplösning som är bättre eller lika med 5 ml i området över 250 ml och skall rymma en fri mätvolym om minst 500 ml, samt ha ett fel mindre än 2 ml.
2. Fylltratt skall användas.
3. Minst en klocka per lag skall användas.

7.4. Utförande

Bierstaphette skall betraktas som 5 flaskhäfv på rad med följande avvikelser:

1. Förste häfvare svarar "Ja!" när laget är redo.
2. Första häfvare startar vid "*" (se § 4.6)
3. Övriga häfvare startar häfvet när närmast föregående häfvare avslutat sitt häfv, det vill säga har dunkat sin flaska i bordet.
4. Grundtidtagning sker från första start till sista häfvavslut.
5. Endast förste häfvare har rätt till omstart, då enligt § 4.9.
6. Gränsen för sprut är en promille av lagets totala häfvvolym.
7. Kvarvarande vätskevolym får ej överstiga 250 ml, i annat fall utdömes tilläggstid.

7.5. Tjuvstart

Om någon av häfvarna särar händerna och/eller vidrör flaskan och/eller vidrör vätskeytan efter att första häfvaren sagt "Ja!", men innan aktuelle häfvare har rätt att påbörja sitt häfv, dömes tjuvstart.

Paragraf 4.17. gäller även i stafett.

§ 8 UTMANINGAR (Detta är endast för nöje och inte för tävlingsplaceringar)

- En utmaning skall ges i skriftlig form till häfvledaren.

- Utifall en utmaning görs ska utmanaren frågas först om hen är redo, därefter den utmanade.

- Vid utmaning kan omstart endast begäras innan nedräkning av häfvdomare startas. Undantag kan göras om båda parter begär det. I övrigt gäller regler från paragraf 4.8.

§ 9 ÖVRIGT

Vid stora förändringar som påverkar sporten får EKAK sätta in extrainsatt häfvsymposium för att ändra på regler.

(Regler uppdaterades efter Häfvsymposium 2020 av KA 20 och Figaro)